Zygmunt III Waza (1587-1632)

Zygmunt III Waza- ur. 1566 r.- zm. 1632 r.
Król Polski: 1587 r. - 1632 r.
Rodzice: Jan III Waza, Katarzyna Jagiellonka
Żony: Anna, Konstancja
Dzieci: Anna Maria, Katarzyna, Władysław (Władysław IV), 
Katarzyna, Krzysztof, Jan Kazimierz, Jan Kazimierz (król Polski), 
Jan Albert, Karol Ferdynand, Aleksander Karol, Anna Konstancja, 
Anna Katarzyna Konstancja
Miejsce pochówku: Kraków - katedra wawelska

                         Rysunek Jana Matejki.                      Litografia A. Lessera
                            Portret P. C. Soutmana                         Portret H. Wierixa
Staloryt z 1840 roku.
Facsimile podpisu Zygmunta III Wazy
                              Zygmunt III pod Smoleńskiem. Obraz Tomasza Dolabella 
                                                            z 1 połowy XVII wieku.
Godło.
Orzeł z okresu panowania.
Orzeł z herbem rodowym Wazów - Snopek na piersi.
Polska za czasów Zygmunta III Wazy.
Gabinet królewski na zamku wawelskim.
Monety
Srebrny szeląg koronny, śred. 19,1 mm, waga 1,08 g.
                 Awers: Pod koroną inicjał królewski "S"               Rewers: Dwie tarcze z herbami Litwy i Polski.
                            (Sigismundus - Zygmunt), ozdobiony              Nad nimi korona, pod nimi skrócona data
                            herbem Wazów Snop. Pod nim w otoku          (15)92. Nad koroną znaki mincerskie:
                            herb Lewart Jana Firleja podskarbiego              Trójkąt mincerza Gracjana Gonzalo
                            koronnego.                                                               i sygnet braci Gobeliuszów, dzierżawców
                  Legenda w otoku:SID. III. D. G. REX. POL. D. P.      mennicy malborskiej.
                            (Zygmunt III, z Bożej łaski król Polski,        Legenda w otoku: SOLIDVS. REGNI. POLONIAE
                             książę pruski).                                                        (szeląg Królestwa Polskiego).
Srebrny szeląg koronny, śred. 17,0 mm, waga 0,72 g.
Szeląg z 1620 roku, wzorowany na półgroszu koronnym Zygmunta I Starego.
Typ pierwotny, nie zatwierdzony przez komisję menniczą.
Srebrny grosz koronny z 1607r., śred. 20,2 mm, waga 1,60 g.
              Awers: Popiersie króla w prawo.                             Rewers: Orzeł - na piersi tarcza ze Snopem
              Legenda otokowa: SIG. III. REX. POL. M.D.L.              Wazów. Pod nim herb Lewart Jana
                          (Zygmunt III, z Bożej łaski król Polski,               Firleja, podskarbiego koronnego.
                                                         wielki książę litewski)     Legenda w otoku: GROSSVS. REG. - POLON. 1607.
                                                                                                                   (grosz Królestwa Polskiego)
Srebrny grosz litewski z 1626 r., śred. 18.7mm, waga 1,0 g.
Rewers: Pogoń, nad nią mitra wielkoksiążęca, pod nią herb Wadwicz Krzysztofa
Naruszewicza, podskarbiego litewskiego.
Legenda otokowa: GROSS. MAG. DVCA. LIT. 1262
(grosz Wielkiego Księstwa Litewskiego) Data pomylona przez rytownika stempla.
Srebrny półtorak koronny z 1614 r., śred. 20,3 mm, waga 1,68 g.
       Awers: Orzeł z herbem Wazów Snop na piersi.       Rewers: Jabłko królewskie, w nim cyfra oznaczająca
                        Pod nim cyfra "24".                                                   1/24 część talara. Wyżej pod krzyżem skrócona
      Legenda otokowa: SIGIS. 3. D. G. -REX. P. M. D. L.           data (16)14. Dołem w otoku herb Adwaniec 
                      (Zygmunt III, z Bożej łaski król Polski,                  (Habdank) Stanisława Wawrzyckiego, pod-
                       wielki książę litewski)                                                skarbiego wielkiego koronnego.
                                                                                                    Legenda otokowa: MONE. NO.-REX. POLO
                                                                                                                 (moneta nowa Księstwa Polskiego)
Srebrny trojak koronny z 1600 r., śred. 21,2 mm, waga 2,18 g.
           Awers: Popiersie królewskie w lewo, w koronie    Rewers: U góry cyfra wartości III (grosze),
                     i rurkowatej kryzie. Pod nim herb Lewart             Pod nią herby Polski i Litwy  oraz Snop
                     Jana Firleja, podskarbiego koronnego.                   Wazów. Poniżej legenda czterowierszowa:
           Legenda w otoku: SIGISM. III. D. G. REX.PO. M.         GROS. ARG. TRIP. REG. POLONI. 1600 K.
                      D.L. (Zygmunt III, z Bożej łaski król Polski,        (grosz srebrny, potrójny, Królestwa Polskiego,
                                  wielki książę litewski)                                   1600). Litera "K" oznacza - Kraków.

          Rok 1589, mennica poznańska                          Rok 1595, mennica lubelska

           Rok 1599, mennica olkuska                            Rok 1623, mennica krakowska
Różne wizerunki królewskie na awersach trojaków.

Rok 1594, mennica malborska znaki:            Rok 1598, mennica bydgoska, znak
sygnet braci Jana i Kaspra Gobeliuszów,      mennicy "B", herb Lewart Jana Firleja
oraz trójkąt mincerza Gracjana Gonzalo.      podskarbiego koronnego.

Rok 1598, mennica lubelska, znak                 Rok 1599, mennica poznańska, znak
mennicy "L".                                                         mennicy "P" i herb Lewart J. Firleja.
Rewersy trojaków z różnych mennic.
Srebrny szóstak z 1599r., śred. 28,0 mm, waga 4,76 g. (mennica malborska)
             Awers: Ukoronowane popiersie króla w prawo,      Rewers: W polu trzy tarcze:polska, litewska
                           pod nim herb Lewart Jana Firleja,                           i królewska ze Snopem Wazów.
                           podskarbiego wielkiego koronnego.
              Legenda w otoku: SIGISMVN. III D. G.-REX. POL.
                     M. D. L. (Zygmunt III, z Bożej łaski król Polski, 
                                       wielki książę litewski)
Srebrny szóstak z 1623r., śred. 28,0 mm, waga 3,35 g. (mennica krakowska)
W stosunku do przedstawionego powyżej szóstaka rysunek uproszczony.
                    Awers: Jak powyżej, ale pod popiersiem       Rewers: Jak wyżej, rysunek uproszczony,
                                  herb Sas podskarbiego Mikołaja              bez znaków mincerzy, data rozdzielona:
                                  Daniłłowicza.                                                 nad tarczami 1-6, u dołu 2-3.
Srebrny ort koronny z 1621 r., śred. 29,8 mm, waga 7,19 g.
         Awers: Popiersie króla w prawo, głowa w koronie,    Rewers: Ukoronowana tarcza czteropolowa polsko-
                  w prawicy miecz, w lewicy jabłko królewskie.             litewska, na niej w środku tarczka ze Snopem
         Legenda w otoku: SIGIS. III. D. G. REX. POL. M. D.           Wazów. Po bokach tarczy wśród ornamentów 
                                            LI. RVS. PRV. M.                                       data 1621. Pod tarczą w otoku herb Sas Miko-
                   (Zygmunt III, z Bożej łaski król Polski, wielki             łaja Daniłłowicza, podskarbiego koronnego.
                    książę litweski, ruski, pruski, mazowiecki)         Dalszy ciąg legendy z awersu: SAM. LIV. NECO. 
                                                                                                                    SVS. GOT. VAN. Q. HRI. R.
                                                                                                                     (książę żmudzki, inflancki, jak również
                                                                                                         Szwecji, Gotlandii, Wandalii dziedziczny król)
Złoty dukat stokrotny koronny z 1621 r., śred. 69,2 mm, waga 348,2 g
                Awers: Popiersie króla w prawo, z odkrytą         Rewers: U góry niezwykle starannie wymodelowana
                             głową, w ozdobnej zbroi.                               korona królewska, nad nią malutka data: 1621. Pod
                Legenda w otoku: SIGISVNDVS. III.D.G               koroną tarcza czteropolowa polsko-litewska ozdo-
                             POLONIAE. ET. SVECIAE. REX.                 biona po bokach ornamentem i otoczona wraz 
                            (Zygmunt III, z Bożej łaski król Polski         z nim łańcuchem Orderu Złotego Runa. Na tej 
                             i Szwecji)                                                            tarczy nasadzona czteropolowa tarcza mniejsza,
                                                                                                           szwedzka, na której w środku mała tarczka ze
                                                                                                           Snopem Wazów.
                                                                                                      Legenda w otoku dalszy ciąg z awersu: MAGNVS. 
                                                                                                            DVX, LITVAN, RVSS. PRVSS. MAS. SAM.
                                                                                                            LIVON ETC (wielki książę litewski, ruski, pruski,
                                                                                                            mazowiecki, żmudzki, inflancki idt.).
Srebrne trzy krucierze (krajcary) bite dla Śląska w 1616 r., śred. 21,4 mm, waga 1,52g.
Rewers: Tarcza ukoronowana z herbami Polski i Litwy. Na niej w środku tarczka
           ze Snopem Wazów. Pod nią herb Habdank Stanisława Wawrzyckiego,
podskarbiego wielkiego koronnego.
Legenda w otoku: III CRV. REG. POL. 1616 (trzy krucjerze Królestwa Polskiego).
Srebrny talar portretowy z 1587 r., śred.40,9 mm, waga 28,7 g.
            Awers: Popiersie króla w prawo, w wysokiej         Rewers: Tarcza ukoronowana pięciopolowa polsko-
                          czapce, w kryzie i szubie.                                     litewska, w środku herb Szwecji Trzy Korony.
            Legenda otokowa: SIGIS. III. D. G. REX. POL.-            Po bokach tarczy ozdoby i data 15-87. U dołu,
                         MAG. DVX.LIT. (Zygmunt III, Z Bożej              w otoku herb Przegonia Jana Dulskiego, pod-
                         łaski król Polski - wielki książę litewski)            skarbiego wielkiego koronnego. Nad herbem
                                                                                                               jego litery I-D.
                                                                                                       Legenda w otoku dalszy ciąg z awersu: RVSSIAE,
                                                                                                           PRVSSIAE, MASOVI - SAMOGITIAE, LIVONIAE
                                                                                                           (ruski, pruski, mazowiecki, żmudzki, inflancki).
Srebrny talar medalowy bydgoski z królewskim monogramem,
Śred. 46,7 mm, waga 30,10g.
Korona trumienna króla.
Zygmunt III na marach.
Trumna króla.