Stanisław August Poniatowski (1764-1795)

Stanisław August Poniatowski- ur. 1732 r.- zm. 1798 r.
Król Polski: 1764 r. -  1795 r.
Rodzice: Stanisław Poniatowski, Konstancja Czartoryska
Żona: Elżbieta Szydłowska- Grabowska
Dzieci: Konstancja Grabowska, Michał Grabowski, 
Izabela Grabowska, Stanisław Grabowski
Miejsce pochówku: Bazylika św. Jana w Warszawie

Rysunek Jana Matejki.                   Rysunek Marcellego Bacciarellego.
                    St. A. Poniatowski w stroju korona-    St. A. Poniatowski w kapeluszu
                        cyjnym. Mal. Bacciarelli.                   z piórami. Mal. Bacciarelli.
Miecz St. A. Poniatowskiego.
Orzeł z płaszcza koronacyjnego.

Monety

Grosz miedziany z 1768 r., śred. 21,8 mm, waga 4,21 g.
             Awers: Monogram królewski "SAR" (Stanislaus   Rewers: Herb polsko-litewski z Ciołkiem, herbem
                           Augustus Rex - Stanisław August - król).        Poniatowskich, w środku. Nad nim korona, 
                           Na dnim korona, po bokach data: 1768.           wokoło gałązki lauru, pod nimi litera "G" 
                                                                                                             barona Piotra Mikołaja Gartenberga.
                                                                                                       Legenda otokowa: I. GROSSVS REG. POL. M. D. L.
                                                                                                              (jeden grosz Królestwa Polskiego, Wielkiego 
                                                                                                               Księstwa Litewskiego)
Szeląg miedziany z 1767 r., śred. 14,3 mm, waga 1,07 g.
            Awers: Pod koroną monogram królewski,          Rewers: Napis czterowierszowy I / SOLID / R.P /G.
                           po bokach data 17-67.                                     (jeden szeląg Królestwa Polskiego - litera "G"
                                                                                                        oznacza Gartenberga, dzierżawcę mennicy 
                                                                                                        krakowskiej i warszawskiej)
Półgrosz miedziany z 1767 r., śred. 16,3 mm, waga 1,75 g.
                         Awers: Jak wyżej.                                                    Rewers: Napis czterowierszowy: 1/2  /GROSSUS
                                                                                                                   REG. POL. /G (półgrosz Królestwa 
                                                                                                                   Polskiego. Litera "G" jak wyżej)
Srebrny ćwierćzłotek (jeden grosz) z 1767 r., śred. 20,6 mm, waga 1,97 g.
           Awers: Ukoronowany monogram królewski           Rewers: W kwadratowej ramce napis pięcio-
                         w kwadratowej ramce.                                          wierszowy 320 /EX / MARCA/ PURA. COL /1767
                                                                                                            (320 sztuk z grzywny kolońskiej czystego srebra)
                                                                                                             W otoku u góry 1 GR (grosz), po bokach R.POL - 
                                                                                                             M.D L.(Królestwo Polskie - Wielkie Księstwo 
                                                                                                             Litewskie), u dołu: F.S litery Fryderyka Sylma
                                                                                                       zarządcy mennicy warszawskiej w latach 1765-1768. 
Srebrny półzłotek (dwa grosze) z 1774 r., śred. 23,0 mm, waga 3,13 g.
           Awers: Ukoronowana tarcza herbowa pięciopolowa    Rewers: Napis poziomy sześciowierszowy:
                    Polski i Litwy oraz Ciołek herb Poniatowskich,           2. GR. /CLX.EX /MARCA/ PURA COL 
                    po jej bokach gałązki lauru i palmy.                                /1774 /A.P. (2 grosze - 160 sztuk z grzywny
           Legenda otokowa: STANISLAUS. AUG. D. G. REX.            kolońskiej czystego srebra, 1774) Litery A.P
                    POL. M. D. L. (Stanisław August, z Bożej łaski             Antoniego Partensteina, wardajna mennicy
                    król Polski, wielki książę litewski).                                 warszawskiej w latach 1765-1774.
Srebrna złotówka z 1768 r., śred. 26,9 mm, waga 5,30 g.
Awers: Głowa w prawo.
Legenda: STANISLAUS AUG. D. G. REX. POL. M. D. L. (Stanisław August
król Polski, wielki książę litewski)
                     Srebrna dwuzłotówka z 1768 r.,           Srebrna dwuzłotówka z 1790 r.,              
                       śred. 29,9 mm, waga 9,32 g.                   śred. 29,4 mm, waga 9,27 g
           Awers: W dwóch współśrodkowych krążkach             Rewers: Tarcza heraldyczna z herbami Polski
                   herby Polski i Litwy, w środku Ciołek Po-                 i Litwy. W środku tarcza z herbem Ciołek
                   niatowskich. Nad herbami korona królewska.           Poniatowskich, ozdobiona skromnym orna-
                   Wokoło gruby wieniec laurowy, przewiązany           mentem. Nad tarczą korona królewska, po 
                   wstęgą Orderu Orła Białego, którego krzyż                bokach data: 1790, pod tarczą Order Orła
                   zwisa aż do dolnej krawędzi monety. Przy                 Białego przedziela inicjały "EB" Efraima
                   krzyżu wartość: 8 GR(oszy), nad nią inicjały              Brenna, mincmistrza mennicy warszawskiej,
                   "FS" Fryderyka Sylma, mincmistrza mennicy             oraz wartość 8 GR(oszy).
                   warszawskiej.                                                                     Legenda w otoku: 41 3/4 EX MARCA PURA
           Legenda: XL. EX. MARCA. PURA. COL. 1768                   COLON. (41 3/4 sztuk z grzywny kolońskiej
                   (40 sztuk z marki kolońskiej czystego srebra)             czystego srebra.
Złoty dukat koronny z 1765 r., śred. 22,6 mm, waga 3,48 g.
Rewers: Na rozpiętym sobolowym płaszczu, pod koroną , tarcza czteropolowa Polski
i Litwy, pośrodku herb Ciołek Poniatowskich. U dołu data 1765, przedzielona literami
F. S. Fryderyka Sylma, dzierżawcy mennicy warszawskiej w latach 1765-1768.
U góry napis: DVCAT. POLON. (dukat polski).
Srebrny szóstak toruński z 1675 r., śred. 24,0 mm, waga 2,80 g.
Rewers: Herb miasta Torunia, po bokach data: 1765, poniżej inicjały "S-B" Wardajna
Szymona Brückmanna. U dołu wartość monety: VI (groszy).
Legenda otokowa: MONETA. ARGENT CIVITA. THORUNANS
(moneta srebrna miasta Torunia).
Talar próbny z 1766 r, odlew żelazny z oryginału, 
śred. 41,4 mm, waga 17,65 g.
Awers: Popiersie króla w prawo, w ozdobnej zbroi i futrzanym 
płaszczu, narzuconym na lewe ramię.
Legenda otokowa: STANISLAVS. AVGVSTVS . D. G. REX. POLONIAE. M.D.L
(Stanisław August, z Bożej łaski król Polski, wielki książę litewski).

Półtalar próbny z czystego srebra, z 1771 r., śred. 33,4 mm, waga 14,48 g.
Rewers: Piec menniczy, z którego wydobywa się płomień i dym.
U góry napis: VINCIT FRAUDEM (zwycięża fałszerstwo). U dołu tada 1771.